Κυριακή της Πεντηκοστής - Α΄

Episode 75 June 09, 2022 00:59:49
Κυριακή της Πεντηκοστής - Α΄
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή της Πεντηκοστής - Α΄

Jun 09 2022 | 00:59:49

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 124

September 05, 2022 00:59:19
Episode Cover

Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Listen

Episode 10

February 17, 2022 00:59:52
Episode Cover

Αφιέρωμα: Μπαλάσιος ιερεύς και Νομοφύλαξ

Listen

Episode 184

December 19, 2022 00:55:07
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Listen