«Σήμερον η κτίσις φωτίζεται»

Episode 193 January 03, 2023 01:03:22
«Σήμερον η κτίσις φωτίζεται»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Σήμερον η κτίσις φωτίζεται»

Jan 03 2023 | 01:03:22

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 171

November 24, 2022 00:59:18
Episode Cover

«Αικατερίνης την μνήμην νυν εορτάσωμεν»

Listen

Episode 194

January 04, 2023 00:54:20
Episode Cover

«Την χείραν σου την αψαμένην»

Listen

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen