Γρηγόριος Ε΄ - Ο μαρτυρικός Πατριάρχης

Episode 39 April 12, 2022 00:59:52
Γρηγόριος Ε΄ - Ο μαρτυρικός Πατριάρχης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Γρηγόριος Ε΄ - Ο μαρτυρικός Πατριάρχης

Apr 12 2022 | 00:59:52

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 113

August 16, 2022 00:59:44
Episode Cover

«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»

Listen

Episode 41

April 14, 2022 00:59:04
Episode Cover

Ανατολικά Αντίφωνα - Πάθη Βυζαντινά και Αραβικά

Listen

Episode 73

June 07, 2022 00:57:49
Episode Cover

Μνήμη Αθανασίου Βουρλή

Listen