Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Episode 124 September 05, 2022 00:59:19
Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Sep 05 2022 | 00:59:19

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 108

August 08, 2022 00:59:30
Episode Cover

Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Listen

Episode 131

September 15, 2022 00:58:40
Episode Cover

«Ιεράρχες της Λάρισας» - Χορός Αγγελικός

Listen

Episode 269

July 20, 2023 01:00:28
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΔ΄)

Listen